Dear pupils, dear parents,

The opening of the schools was approved on September 1st, so the students should be back to school on September 2nd with a reinforced health protocol.
The entire LFIV team will be happy to see you again.
We will continue to keep you informed of any new changes and government decisions.

All the details concerning the health protocol will be provided to you in the next week.

Sincerely,

LFIV Head Office

ເປີດການຮຽນ-ການສອນຄືນ

ຮຽນທ່ານຜູ້ປົກຄອງ, ນັກຮຽນທີ່ຮັກແພງ,

ການເປີດການຮຽນ-ການສອນໃນໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ກັນຍາ, ມື້ເຂົ້າຮຽນສຳລັບນັກຮຽນ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 2 ກັນຍາ ໂດຍພາຍໄຕ້ມາດຕະການປອ້ງກັນດ້ານສຸຂະພາບທີ່ເຂັ້ມງວດ.

ທີມງານ LFIV ທັງໝົດດີໃຈທີ່ຈະໄດ້ພົບພວກທ່ານອີກຄັ້ງ.

ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບກ່ຽວກັບການປັບປ່ຽນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ ແລະ ແຈ້ງການຂອງລັດຖະບານ.

ລາຍລະອຽດທັງໝົດກ່ຽວກັບມາດຕະການປອ້ງກັນດ້ານສຸຂະພາບຈະຖືກແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບພາຍໃນອາທິດໜ້າ.

ຄະນະບໍລິຫານໂຮງຮຽນ LFIV