ການລົງຖະບຽນຮຽນ (ສຳລັບນັກຮຽນໃໝ່) ແລະ ການລົງຖະບຽນຮຽນຕໍ່ (ສຳລັບນັກຮຽນປະຈຸບັນມີໜ້າໃນ LIFV)

ຊ​ອ່ງ​ທາງ​ລົງ​ຖະບຽນສຳ​ລັບ​ຜູ້​ປົກ​ຄອງໃນ​ລະ​ບົບ "Skolengo" ຂອງ LFIV ​ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດລົງ​ຖະບຽນຮຽນ / ລົງ​ຖະບຽນຮຽນຕໍ່, ​ສາ​ມາດກວດ​ເບີ່ງລາຍ​​ການໃບ​ແຈ້ງ​ເກັບຄ່າ​ຮຽ​ນ, ​ເບິ່ງຍອດເງິນທີ່ຍັງຄ້າງ​ຊຳ​ລະ ແລະ ແຈ້ງເຕືອນ​ໃຫ້​​ຊຳ​ລະ.

ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້ໄຊ້ປະໂຫຍດຈາກການລົງຖະບຽນ​ຮຽນຕໍ່ຮູບແບບໃໝ່ນິ້ເພື່ອກວດ​ສອບ​ຂໍ້​ມູນກ່ຽວກັບນັກຮຽນ ແລະ ຜູ້​ປົກ​ຄອງ (ທີ່ຢູ່, ​ເບີໂທລະສັບ, ອີເມວ ແລະ ອື່ນໆ)

ສາ​ມາດ​ເຂົ້​າ​ອ່ານເອ​ກະ​ສານແນະນຳທີ່​ຈະ​ຊ່ວຍ​​ໃຫ້​ທ່ານ​​ເຂົ້າ​ໃຈແຕ່​ລະ​ຂັ້ນ​ຕອນໃນການລົງ​ຖະ​ບຽນ​.
Online Billing & Registration Tutorial – EN

ການລົງຖະບຽນ​ຮຽນ​ຕໍ່ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດສາ​ມາດ​ເຮັດເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາຝຣັ່ງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່​ຖ້າ​ຈຳ​ເປັນທ່ານສາມາດເຂົ້າພົວ​ພົນ​ກັບ​ຫ​ອ້ງ​ການ​ເລ​ຂາໄດ້.

ສາ​ມາດ​ເຂົ້​າ​ອ່ານເອ​ກະ​ສານແນະນຳທີ່​ຈະ​ຊ່ວຍ​​ໃຫ້​ທ່ານ​​ເຂົ້າ​ໃຈແຕ່​ລະ​ຂັ້ນ​ຕອນໃນການລົງ​ຖະ​ບຽນ​.
1. tutoriel_portail_parents_Skolengo_account_activation EN
2. tutoriel_portail_parents_Skolengo _account_creation EN
3. tutoriel_portail_parents_Skolengo_new_registration EN
4. tutoriel_portail_parents_Skolengo_re-enrollment EN
5. tutoriel_portail_parents_Skolengo_parent_portal EN
6. tutoriel_portail_parents_Skolengo_extracurricular_activities EN