ຮຽນທ່ານຜູ້ປົກຄອງ, ນັກຮຽນທີ່ຮັກແພງ,

ການເປີດການຮຽນ-ການສອນໃນໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ກັນຍາ, ມື້ເຂົ້າຮຽນສຳລັບນັກຮຽນ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 2 ກັນຍາ ໂດຍພາຍໄຕ້ມາດຕະການປອ້ງກັນດ້ານສຸຂະພາບທີ່ເຂັ້ມງວດ.

ທີມງານ LFIV ທັງໝົດດີໃຈທີ່ຈະໄດ້ພົບພວກທ່ານອີກຄັ້ງ.

ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບກ່ຽວກັບການປັບປ່ຽນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ ແລະ ແຈ້ງການຂອງລັດຖະບານ.

ລາຍລະອຽດທັງໝົດກ່ຽວກັບມາດຕະການປອ້ງກັນດ້ານສຸຂະພາບຈະຖືກແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບພາຍໃນອາທິດໜ້າ.

ຄະນະບໍລິຫານໂຮງຮຽນ