ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນທີ່ເຄົາລົບ, ນັກຮຽນທີ່ຮັກແພງ, ບັນດາທ່ານ,

ພວກເຮົາຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊຂອງໂຮງຮຽນຝຣັ່ງສາກົນວຽງຈັນໂຢຊຸຍເອ-ອົບເຟ, ເຊິງເປັນສະຖາບັນຄູ່ຮ່ວມ, ໝາຍຄວາມວ່າບັນດາເນື້ອໃນການສິດສອນແມ່ນອີງໃສ່ຈຸດປະສົງດ້ານການສິດສອນ ແລະ ຈຸດພິເສດພື້ນຖານຂອງການຮຽນການສອນຂອງໂຮງຮຽນລັດຂອງປະເທດຝຣັ່ງ.

ໃນປີນີ້ສະຖາບັນພວກເຮົາມີນັກຮຽນທັງໝົດ 616 ຄົນ ແຕ່ຊັ້ນອະນຸບານຈົນເຖິງຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ (ສາຍເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສາຍທຳມະຊາດ). ພວກເຮົາກໍ່ມີສັນຍາຮ່ວມກັບ AEFE (ສະມາຄົມຄູອາຈານຝຣັ່ງຢູ່ຕ່າງປະເທດ) ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 1991, ນອກນັ້ນຍັງມີຕົວແທນຂອງພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ (8 ຄົນທີ່ຖຶກຄັດເລືອກຈາກກອງປະຊຸມໃຫຍ່) ແລະ ຫົວໜ້າສະຖາບັນ ເພື່ອຮັບປະກັນການບໍລິຫານສະຖາບັນດ້ວຍການປຶກສາຫາລື.

ໃນປີນີ້ຈະເປັນປີທີ່ມີເຫດການໃຫຍ່ທີ່ສຳຄັນ ສຳລັບສະຖາບັນຂອງພວກເຮົາ. ໃນນັ້ນແມ່ນ ການກໍ່ສ້າງອາຄານຮຽນຫຼັງໃໝ່ແມ່ນເລີ່ມໃນເດືອນຕຸລາປີ 2016 ແລະ ຈະສຳເລັດໃນອີກ 13 ເດືອນຂ້າງໜ້າ.
ສິ່ງນີ້ຈະເປັນໂອກາດອັນໃຫຍ່ໃຫ້ວົງການສຶກສາຂອງພວກເຮົາ ເພາະວ່າເດີ່ນທີ່ກ້ວາງຂວາງຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົານຳໃຊ້ເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳດ້ານກິລາກໍ່ຄືດ້ານວັດທະນະທຳ. ໂດຍບໍຕ້ອງມີ ຄວາມກັງວົນວ່າຈະບໍ່ມີສາຖານທີ່ພຽງພໍໃນການຮັບນັກຮຽນຂອງພວກເຮົາ : ໃນນັ້ນຈະມີອາຄານບໍລິຫານຂອງໂຮງຮຽນ, ຫ້ອງປະ ຈຳການ, ເດີ່ນໃນຮົມ ແລະ ອື່ນໆ.

ຖ້າເບິ່ງໃນດ້ານວິຊາຄູ, ປີຮຽນ 2016/2017 ກໍ່ແມ່ນປີທີ່ມີການຫັນປ່ຽນໂດຍໄດ້ມີການປະຕິຮູບແຕ່ຊັ້ນປະຖົມຈົນເຖິງຊັ້ນມັດທະຍົມ (ຫ້ອງ 2, 3 ແລະ 4). ການປ່ຽນແປງນີ້ແມ່ນໄດ້ຖຶກກະກຽມເປັນທີມ ແລະ ດ້ວຍຄວາມເປັນເຈົ້າການ, ໂດຍໄດ້ຮັບການແນະນຳຈາກຄູຊັ້ນປະຖົມ, ຂໍ້ແນະນຳດ້ານວິຊາການຈາກຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ ແລະ ປາຍ, ແລະ ທີ່ປຶກສາຂອງຊັ້ນປະຖົມ-ມັດທະຍົມກໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື. ໃນບັນດາສິ່ງໃໝ່ນີ້ພວກເຮົາໄດ້ເລີ່ມວິຊາທາງເລືອກພາສາລາແຕງໃນຊັ້ນ 5e ຫຼື ເປີດສາຍຮຽນເອີຣົບພາສາອັງກິດ/ພູມສາດ-ປະຫວັດສາດໃນຊັ້ນມັດທະຍົມ.

ການສິດສອນພາສາແມ່ນໄດ້ພັດທະນາກໍ່ຄືມີການກຽມເສັງເອົາໃບປະກາດພາສາລາວໃນປີ 2012/2013, ໃບປະກາດ DELF ໃນປີ 2013/2014 ແລະ ໃບປະກາດພາສາຈີນກາງ HSK ໃນປີ 2014/2015 ແລະ ໃບປະກາດ DELE ພາສາແອັດສະປາຍໃນປີ 2015/2016, ພວກເຮົາໄດ້ຈັດຕັ້ງກະກຽມເສັງເອົາໃບປະກາດ Cambridge ແລະ ຈະກາຍເປັນສູນສອບເສັງໃບປະກາດ DELF.

ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນທີ່ເຄົາລົບ, ໃນປີຮຽນນີ້ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ທ່ານຈົ່ງມີແຕ່ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ, ມີຄວາມໝັ້ນໃຈສູງຕໍ່ພວກເຮົາ.

ນັກຮຽນທີ່ຮັກແພງ, ພວກເຮົາຫວັງວ່າປີຮຽນປີນີ້ພວກນ້ອງຈະມີແຕ່ຄວາມກະຕືລືລົນໃນການຮຽນໃຫ້ສຳເລັດຜົນ.

ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມນຳສະເໜີຂ່າວສານຕ່າງໆຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີໃນເວັບໄຊນີ້.

ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທຸກຄົນມີແຕ່ຄວາມສຸກຄວາມຈະເລີນຕະຫຼອດປີຮຽນ 2016/2017.